This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

תקנון הגרלות

תקנון הגרלה – מבצע ט"ו באב למצטרפים לחברות במועדון אליס 2022

 1. כללי

 

 • בין התאריכים 12 באוגוסט 2022 ועד 31 באוגוסט 2022 תערוך תכשיטי אליס בע"מ, (להלן: “עורכת המבצע”) מבצע להגרלת שעון מדגם  ARMANI וזוג עגילי זהב 14K צמודים  (2 פרסים שווים) לקידום הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, בהשתתפות עם העומדת בתנאי תקנון זה (להלן: “המבצע“).

 

 • המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1997” (להלן: “ההיתר הכללי“), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.

 

 • עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט בכתובת co.il

 

 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי עורכת המבצע שברחוב הרצל 58, באר שבע, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

 

 1. פרשנות

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 • בתקנון זה השימוש בלשון נקבה הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בזכר או ברבים.

 

 • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 

 1. הגדרות:

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

אליס"  תכשיטי אליס ע”מ, ח.פ. 514849876.

מוצרי אליס”   המותגים המשווקים על ידי אליס באתר האינטרנט.

אתר האינטרנט –  wwwalicejewelry.co.il מופעל על ידי החברה.

מפקח – המפקח/ת על ההגרלה שמונה על ידי אליס רו"ח אושרי בוחניק. משרד: בוחניק אושרי – משרד רואי חשבון כתובת: האבות 61, באר שבע. טלפון: 072-3269383.

 

 1. המבצע וההגרלה:

מבצע הגרלה יערך כאמור בין התאריכים 12 אוגוסט 2022 ועד 31 אוגוסט 2022 (להלן: תקופת המבצע) באתר האינטרנט ובחנות של אליס.

 

 1. פרסום המבצע:

 

 • הודעה בדבר עריכת המבצע והתקנון יפורסמו באתר האינטרנט בלבד.

 

 • ככל שעורכת המבצע תחליט לשנות או לבטל את המבצע, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט.    

 

 1. זכאות להשתתף בהגרלה:

 

על-מנת להשתתף במבצע על הלקוחה לפעול כדלקמן:

 

 • למלא את כלהפרטים הבאים בדף הצטרפות למועדון אליס (להלן: “האתר“) ברשת האינטרנט שכתובתוil בהתאם לכל הנחיות המפורטות באתר, ובכלל זה, שם הלקוחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני.

 

 • לקוחה מעל לגיל 18 שרכשה מוצר/י אליס בתקופת המבצע באתר האינטרנט, זכאית להשתתף בהגרלה בהתאם לתנאי תקנון זה. הזכאות להשתתפות בהגרלה מוגבלת לפעם אחת בלבד.

 

 • למען הסר ספק, רכישה בחנויות אליס ו/או משווק כלשהו של אליס לא יעניק זכאות להשתתפות בהגרלה.

 

 • הלקוחה רשאית לבטל את העסקה נשוא המבצע ו/או להחליף את המוצר שרכשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) ובכפוף לתנאי האתר להחזרת פריטים. למען הסר ספק, ביטול העסקה ו/או החלפת מוצר במוצר חלופי שווה ערך, מותנית בכך שהלקוחה השיבה את המוצר כשאריזתו לא נפתחה ולא נעשה במוצר כל שימוש על ידי הלקוחה ו/או מי מטעמה, והציגה את חשבונית הקנייה שקיבלה בעת רכישת המוצר.

 

 • לאליס תעמוד הזכות לסרב ליתן את ההטבה ללקוחה שלא מילאה אחר התנאים לקבלת ההטבה ו/או לא הסדירה את התשלום בעד המוצר ו/או הפרה את הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין.

 

 • עובדי חברת תכשיטי אליס בע"מ ובני משפחותיהם לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה.

 

 1. מועד ומקום ביצוע ההגרלה:

 

 • מועד עריכת ההגרלה תהיה ביום 8.2022, בשעה 19:30 בערב (להלן: מועד ההגרלה).
 • מקום עריכת ההגרלה יהיה בחנות תכשיטי אליס בע"מ, ברחוב הרצל 58, באר שבע.

 

 1. שמירת שמות המשתתפים בהגרלה:

 

 • בסיומו של כל יום בתקופת המבצע, אליס תשמור את פרטי הלקוחות שנוספו באותו יום לרשימת הלקוחות הזכאיות להשתתף באתר.   

 

 • עד למועד ההגרלות תישמר רשימת הזכאיות להשתתף בהגרלה בידי אליס בצורה מאובטחת, כאשר הפרטים יאוחסנו בקובץ מוגן סיסמה וזאת עד למועד ההגרלה.

 

 • בתום תקופת המבצע תועבר הרשימה באמצעות שליח ו/או דואר אלקטרוני מאובטח לידי המפקחת או לידי מי שהוסמך על ידה לצורך כך.

 

 1. אופן עריכת ההגרלה:

 

שמות הלקוחות אשר מילאו ושלחו את טופס ההשתתפות המקוון בהתאם להנחיות שבדף הנחיתה יודפסו על גבי פתקים וירוכזו בתיבה במשרדי המפקחת.

 • במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמה של הזוכה בהגרלה באמצעות בחירה אקראית של הזוכים מקובץ מאוחד, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקחת על ההגרלה (“הזוכה בהגרלה”).

 

 1. הודעה על הזוכים:

 

 • במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכים בהגרלה ולהודיע להם על זכייתם, ובמקביל תישלח אליהם הודעת SMS בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילאה בטופס ההשתתפות המקוון.

 

 • עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לה כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

 

 • עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה לחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח ב’ לתקנון, ולשלוח לעורכת המבצע באמצעות מייל, לפני מועד קבלת שובר הפרס.
 • עורכת המבצע תאפשר לזוכים בהגרלה לקבל את הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.

 

 • עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת:

 

 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
 • סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.
 • סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס.
 • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

 1. היתר לעריכת הגרלות:

 

 • הוראות ההיתר מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 • מקום שהוראות התקנון סותרות את הוראות ההיתר גוברות הוראות ההיתר. מקום שישנה דו משמעות או אי בהירות בהוראות התקנון תוכרע דו המשמעות או אי הבהירות באופן התואם את הוראות ההיתר.

 

 1. תאור הפרס ודרך קבלתו:

 

 • הפרסים לזוכים בהגרלה הינם 2 פריטים אותם משווקת תכשיטי אליס בע"מ
  • שעון ARMANI מכל דגם עליו תחליט החברה לזוכה במקום הראשון וזוג עגילי זהב 14 קראט צמודים למקום השני.
  • ניתן יהיה לממש את הפרס תוך חודשיים לאחר הודעת הזכייה בהגרלה, בימי עסקים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות שיהיו בתוקף באותו מועד.

 

 • אליס רשאית לדרוש מכל זוכה הדורש לקבל את הפרס להציג בפניה את תעודת הזהות של הזוכה ולהעתיק את פרטי זהותו. סירב הזוכה להיענות לדרישה זו רשאיות אליס לעכב את הענקת הפרס עד שהזוכה תמלא אחר הדרישה.

 

 • הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה. הזוכה יישא בכל ההיטלים/ המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולאליס לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

 

 1. הצהרות המשתתפת:

 

 • בהשתתפותה במבצע מאשרת, מתחייבת ומצהירה המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע כי קראה תקנון זה וקיבלה על עצמה את הוראותיו, וגם אם לא קראה תקנון זה מסכימה המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליה ויחייבוה לכל דבר ועניין.
 • המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע מאשרת, מתחייבת ומצהירה בזאת כי היא פוטרת את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

 

 

 1. אחריות:
  • ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונה של המשתתפת ועל אחריותה. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

 

 • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתרה על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאית הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

 

 • ויתרה הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לה לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתה בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאית לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצידה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

 

 • יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.

 

 • עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

 

 • על תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע (כולל סגר או הנחיות משרד הבריאות), לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

 

 1. כללי:

 

 • מקום השיפוט לגבי תובענה בגין כל עניין הנובע או הקשור לתוכנית הגרלה זו יהיה בית המשפט המוסמך בעיר באר שבע בלבד.

 

 • אליס רשאית, מזמן לזמן, לשנות כל הוראה הכלולה בתקנון זה, ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם ברבים באופן דומה לפרסום תכנית ההגרלה.

 

 • תחילתו של כל שינוי כאמור בסעיף 15.2 יהיה במועד שייקבע בהודעה על השינוי, ומועד זה לא יהיה לפני מועד פרסום הודעת השינוי.

 

 • כל פניות או תביעות בגין כל עניין הנובע מתכנית הגרלה זו יש להפנות למשרדי אליס.

 

תכשיטי אליס בע”מ

 

 

נספח א’ – הצהרת הזוכה בהגרלה

 1. אני הח”מ, ____________, ת.ז. ____________, מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס, שעון מדגם ARMANI או זוג עגילי זהב 14 קראט ב_________ (כמפורט בשובר), במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת תכשיטי אליס בע”מ (להלן בהתאמה: “הפרס“, “ההגרלה” ו”החברה“).
 2. הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או המפקח על ההגרלה, ______________ (להלן: “המפקח“), ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.
 3. ידוע לי כי האחריות לטיב ואיכות הפרס הינה של הספק, __________ בע”מ (להלן: “הספק“), בלבד, במסגרת האחריות המוענקת על ידי הספק למוצריו ו/או שירותיו, והנני מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמן בכל הקשור לטיב ו/או איכות הפרס.
 4. הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
  • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף בחברה, ואיננו בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
  • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של המפקח ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
  • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של כל גורם שסייע לחברה בעריכת ההגרלה, לרבות יועצים, פרסומאים ועו”ד, ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
 5. הנני מאשר כי הצהרתי הנ”ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

_____________         ______________      _______________     ___________

       שם מלא                              ת.ז.                              כתובת                        תאריך

 

מתלבטים? אנחנו כאן בשבילכם! חייגו אלינו בשעות הפעילות לטלפון: 079-5575576 או שלחו לנו הודעת וואטסאפ בקישור הזה, ואנו נשמח לעמוד לשרותכם!

עגלת הקניות

איזה כיף, בהזמנה זו המשלוח בחינם! למשלוח בחינם נותר להוסיף פריטים על סך 500 ₪
אין יותר פריטים הזמינים לרכישה