This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

תקנון מבצע - BLACK FRIDAY

תקנון פעילות בלאק פריידי - כל קונה 22 מקבל את הכסף בחזרה

תקופת הפעילות:

1. הפעילות תחל ביום 14.11.22 בשעה 10:00  ותסתיים ביום 26.11.22 בשעה 23:59 או במועד מוקדם יותר (להלן: "תקופת הפעילות"), בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של תכשיטי אליס בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").

2. במהלך תקופת הפעילות, מפעילת האתר תשיב לכל הרוכש ה-22 את סכום הרכישה עד לתקרה של 2,000 ₪ באמצעות זיכוי לאמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה.

לדוגמה: ביום בו יהיו 100 הזמנות תשיב מפעילת האתר את מלוא סכום הרכישה באמצעות זיכוי ללקוחות ה-22, 44, 66, 88  ו-110.

3. מובהר, משתתף לא יהיה זכאי ליותר מהחזר אחד במהלך תקופת המבצע.

התנאים להשתתפות בפעילות:

4. משתתף שירכוש מוצר אחד או יותר באתר תכשיטי אליס או דרך המוקד הטלפוני של מפעילת האתר במהלך תקופת הפעילות יוכל לקבל זיכוי בשווי המוצר/ים שרכש במסגרת הזמנה אחת בחזרה באמצעות זיכוי לאמצעי התשלום איתו בוצעה ההזמנה עד לתקרה של 5,000 ₪ (להלן: "זיכוי").

5. מובהר, כי בעצם השתתפותך בפעילות הינך מאשר כי קראת את הוראות תקנון זה ותקנון האתר וכי הינך מסכים לכל תנאיהם, כתנאים להשתתפות בפעילות.

6. מפעילת האתר תהייה רשאית לפרסם את תמונותיהם, פרטי ההזמנה ושמות המשתתפים שקיבלו זיכוי במהלך תקופת הפעילות. פרסום כאמור יהיה בעמדו ייעודי באתר ו/או בכל דרך אחרת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה בקשר לזה.

קבלת הזיכוי

7. הזיכוי יועבר בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור קבלת הזיכוי על ידי המשתתף ושליחת תמונה עדכנית שלו לצורך פרסומה על ידי מפעילת האתר. הודעה כאמור תשלח אל המשתתף באמצעות דוא"ל אל כתובת הדוא"ל ו/או באמצעות מסרון למספר הטלפון ו/או לכתובת הדוא"ל שנמסרו על ידי המשתתף במועד רישומו לאתר או במועד ביצוע ההזמנה (להלן: "ההודעה").

8. כאמור, עם קבלת ההודעה יתבקש המשתתף להעביר אל מפעילת האתר תמונה עדכנית לצורך פרסומה באתר. משתמש אשר לא יגיב להודעה בתוך 14 ימים ממועד שליחתה, קרי לא ישלח תמונה עדכנית, יאבד את זכאותו לזיכוי.

9. מובהר, כי במקרה של ביטול הזמנה על ידי המשתתף, מכל סיבה שהיא, יבוטל הזיכוי וכרטיס האשראי של המשתתף יחויב בסכום ההזמנה.

10. במקרה של ביטול הזמנה זוכה של משתתף על ידי מפעילת האתר, מכל סיבה שהיא ולמעט מחמת שימוש לרעה באתר כאמור בסעיף 18 לתקנון זה, יזוכה כרטיס האשראי של המשתתף ובנוסף יקבל המשתתף שובר קניה לרכישה חוזרת באתר בשווי ההזמנה הזוכה שבוטלה עד לתקרה של 5000 ₪ , למימוש עד ה 31.12.2023

שונות:

10. הבחירה במשתמשים הזכאים לקבלת זיכוי נעשית באופן אוטומטי, לפי מספר הזמנה. הבחירה הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

11. השתתפות או אי השתתפות בפעילות לא תהווה בכל מקרה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

12. מפעילת האתר רשאית לשנות את תנאי הפעילות בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

13. מפעילת האתר רשאית להודיע על סיום הפעילות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות בכל עת ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין.

14. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תקנון זה מעת לעת. הודעה בדבר שינוי תקנון זה תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. פרסום השינוי באתר תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

15. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

16. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק פיזי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או עם זכייתו.

17. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או את תקנון האתר ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, תהא מפעילת האתר רשאית למנוע את השתתפותו בפעילות ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן.

18. השתתפות פעילות אסורה על עובדי מפעילת האתר ובני משפחותיהם.

19. תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

מתלבטים? אנחנו כאן בשבילכם! חייגו אלינו בשעות הפעילות לטלפון: 079-5575576 או שלחו לנו הודעת וואטסאפ בקישור הזה, ואנו נשמח לעמוד לשרותכם!

עגלת הקניות

איזה כיף, בהזמנה זו המשלוח בחינם! למשלוח בחינם נותר להוסיף פריטים על סך 500 ₪
אין יותר פריטים הזמינים לרכישה